آزمایشگاه علوم اعصاب واقع در بیمارستان حضرت رسول (ص)، با دارا بودن دستگاه ها و ابزارهای زیر می تواند در زمینه پژوهش های علوم اعصاب مربوطه، به پژوهشگران خدمات ارائه کند :

- دستگاه الکتروانسفالوگرافی 64 کاناله با قابلیت ثبت Event-related Potentials (ERP)
- دستگاه الکتروفیزیولوژی حیوانی با قابلیت ثبت  auditory evoked potentials (AEPs)
- اتاقک Faraday
- اتاقک ضد صوت حیوانی
- دستگاه تحریک الکتریکی
- دستگاه Gap Startle
- دستگاه لیزر جهت تحریکات اپتواکوتیک

Template settings