نام پست سازمانی تخصص رزومه

خانم دکتر معصومه فلاح

استادیار مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی

 و سر و گردن

دکتری تخصصی زنتیک پزشکی رزومه

خانم دکتر مریم بلالی

کارشناس ازمایشگاه ژنتیک کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی رزومه
Template settings