چشم انداز :

ژنتیک علمی است که به مطالعه ژنها، تغییرات ژنتیکی و به طور کلی وراثت در موجودات می پردازد. این علم در قرن اخیر نقش بسزایی در بررسی علل ایجاد کننده بیماری ھا و اختلالات مختلف بر عھده دارد، زیرا با پیشرفت علم و ارتقا سلامت در جامعه کنونی نقش بیماری ھای عفونی و واگیردار کاھش پیدا کرده است و اکثر بیماری ھای که افراد در قرن حاضر با آنھا مواجه ھستند دارای منشا ژنتیکی ھستند و یا در نتیجه ھمکاری عوامل محیطی و ژنھای مستعد کننده ایجاد می گردند.
به دلیل رشد روز افزون علوم و روند تخصصی شدن در این مرکز سعی داریم تا با نگاھی دقیق به فرایند ھا ی تشخیص، مدیریت و رھنمودھای افراد با اختلالات ژنتیک در حوزه تخصص گوش و گلو و بینی متمرکز شویم تا با ھدایت سازماندھی شده افرادی که مظنون به بیماری ھای ژنتیک در این حوزه ھستند و طرح مداخلات به موقع گامی در افزایش سلامت و کیفیت زندگی جامعه داشته باشیم.
هسته تحقیقاتی ژنتیک در گوش و حلق و بینی با ھدف ارتقاء سطح سلامت، تولید و نشر دانش و کاربست نتایج پژوھشی در حیطه مذبور، ایجاد تعامل میان رشته ای بین محققان فعالیت دارد. این ھسته تحقیقاتی با ھدف درک بھتر نقش ژنتیک و وراثت در بیماری ھا و اختلالات موجود در این رشته و ترجمه این دانش بنیادی به پیش آگھی، پیشگیری و تداخلات در فرایند ھای درمانی و ھمچنین تبدیل اطلاعات بالینی به دانش بنیادی فعالیت دارد. بدین ترتیب با ماھیتی پویا، استفاده خلاقانه از ابزارھای نوین در حیطه بیولوژی به درک و بررسی اختلالات و بیماری های حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گرردن می پردازد.

اهداف :

برنامه ھای کوتاه مدت :

تشکیل بیو بانک های ویژه بیماریهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن
مطالعه بر روی ژنهای موثر در پیش آگهی، ایجاد و درمان بیماریهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن

برنامه ھای بلند مدت :

شناسایی ژنها و مکانیسم های ایجاد کننده بیماری های ژنتیکی در حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گردن
معرفی بیو مارکر ها برای پیش آگهی و تشخیص زود هنگام در حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گردن
دستکاری ھای ژنتیکی در مدل ھای حیوانی به منظور شناسایی مسیر ایجاد و معرفی درمان های بلقوه
بررسی عوامل محیطی اثر گذار در ژنھای مستعد در پیشگیری از بیماری ها
تحقیق به منظور معرفی روشهای نوین درمانهای بر پایه ژن
 

Template settings