رسالت

  • تدوین و به روزرسانی گایدلاین های تشخیص و درمان رینوسینوزیت (مقاوم به درمان)
  • راه اندازی و استقرار درمانگاه چندتخصصی رینوسینوزیت مقاوم به درمان
  • ثبت اطلاعات بیماران رینوسینوزیت مقاوم به درمان و پیگیری طولانی مدت آنها
  • انجام پژوهش های مورد نیاز بنیادین و کاربردی در زمینه رینوسینوزیت مقاوم به درمان
Template settings