1- تجزیه و تحلیل کشف تغییر با اسافاده ازیکپارچه سازی پتانسیل وابسته به رخدادهای شنوایی و fMRI در افراد دارای وزوز گوش
مجری: عبدالرضا اسدپور
دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
 
2- بررسی اثر transcranial random noise stimulation بر امواج مغزی و موج ناهمخوان منفی شنوایی در بیماران دارای وزوز گوش مزمن
مجری: سامر محسن
دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
3- مقایسه موج ناهمخوان منفی شنوایی در کودکان کاشت حلزون شده دارای عملکرد زبانی ضعیف و دارای عملکرد زبانی خوب و کودکان هنجار با استفاده از محرکات واجی
مجری: سید زهره ضیاتبار احمدی
دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
4- مقایسه پتانسیل وابسته به رویداد N400 در افراد هنجار و افراد دارای وزوز گوش مزمن
مجری: مریم کریمی بروجنی
دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
5- مقایسه پتانسیل وابسته به رویداد شنوایی و بینایی P300 در افراد هنجار و افراد دارای وزوز گوش مزمن
مجری: سید علی علوی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی شریف
 
6- بررسی اثر مداخله rTMS بر امواج مغزی در بیماران دارای وزوز گوش مزمن
مجری: فرداد دادبود
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی شریف
 
7- بررسی اثر تحریک صوتی بر امواج مغزی در افراد دارای وزوز گوش
مجری: علی دابویی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق  بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی شریف

Template settings