دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: 1396/9/15 | 
فعالیت ها
  • تقویت سلامت شنوایی به عنوان کانون توسعه مستمر اقتصادی و ارتباطی انسانها
  • تقویت مکانیزمهای سازمانی برای عملیات بشردوستانه و اضطراری در راستای سلامت گوش و شنوایی.
  • تدوین برنامه ملی سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی
    این برنامه در جهت ادغام شناسایی بموقع کم شنوایی در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه کشور متمرکز شده است که در سه گروه سنی مختلف اجرا می شود: 
           
     1. خدمات شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی در جمعیت نوزادان (کمتر از 28 روزگی)
     ​2. خدمات شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی در کودکان 3-6 ساله (پیش از دبستان
     3. خدمات شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی در سالمندان (بالای 65 سالگی)
  • ادغام برنامه ملی سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی در سیستم مراقبت بهداشتی اولیه
 سیستم سلامت گوش و شنوایی ایرانیان توسط مرکز تحقیقات گوش، گلو بینی و سر و گردن به عنوان مرکز همکار با سازمان بهداشت جهانی در دفتر کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با همکاری سازمان   بهزیستی کشور تأسیس شد. کمیته ملی سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی توسط سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد.
  • اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان از سال 2005 تا کنون با میانگین نرخ پوشش 63 درصد در کشور
Firoozbakht M, Mahmoudian S, Alaeddini F, Esmaeilzadeh M, Rafiei M, Firouzbakht A, Rahimi F, Farhadi M. Community-based newborn hearing screening programme for early detection of permanent hearing loss in Iran: an eight-year cross-sectional study from 2005 to 2012. J Med Screen. 2014 Mar; 21(1):10-7. doi: 10.1177/0969141314522992. Epub 2014 Feb 12.
  • آموزش منابع انسانی ماهر برای سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی
  • تعیین علل اصلی ناشنوایی و کم شنوایی
علل اصلی کم شنوایی با دلایلیاز جمله فاکتورهای وراثتی (جهش GJB2) و غیر وراثتی از جمله بیماری های عفونی(CMV، سرخجه مادرزادی و سایر عفونت های حین بارداری)، وزن پایین هنگام تولد، آسیفکسی تولد، مصرف داروهای اتوتوکسیک (آمینوگلیکورزیدها و دیورتیک ها) و زردی شدید در دوره نوزادی می باشد.
نقش جهش GJB2 (Connexin Cx26) در جوانان ناشنوای ایرانی برجسته تر از مطالعات پیشین است که می تواند ناشی از شمار بالای ازدواج های فامیلی در این جمعیت باشد. ولی نتایج پژوهش های ما نشان می دهد  که تنها 25 درصدر از کم شنوایی های غیر سندرمی حاصل ازدواج های فامیلی در جمعیت ایرانیان می باشد.
  
1. Falah, et al., Profile of Iranian GJB2 Mutations in Young Population with Novel Mutation. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2011, 14(3), 213-218
2. Najmabadi, et al. "GJB2 mutations: passage through Iran." American Journal of Medical Genetics Part A 133.2 (2005): 132-137.

دفعات مشاهده: 1546 بار   |   دفعات چاپ: 244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر