دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

بیست و دومین ژورنال کلاب

بیست و دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در گوش و حلق و بینی

برگزاری سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در  گوش و حلق و بینی در سالن همایشهای رازی ..

ادامه...
ENT and Head & Neck Research Center and Deprtment, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of medical sciences (IUMS), Tehran, Iran
 

 
بیست و دومین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس


متن

متن

متن