دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

بیست و ششمین ژورنال کلاب

بیست و ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد... ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

بیست و پنجمین ژورنال کلاب

بیست و پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد... ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶

بیست و چهارمین ژورنال کلاب

بیست و چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد... ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

بیست و سومین ژورنال کلاب

بیست و سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در گوش و حلق و بینی

برگزاری سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در  گوش و حلق و بینی در سالن همایشهای رازی ..

ادامه...
ENT and Head & Neck Research Center and Deprtment, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of medical sciences (IUMS), Tehran, Iran
 

 
بیست و ششمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و پنجمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس
 

بیست و چهارمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانسبیست و سومین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس


متن

متن

متن